за контакти: 0888 213 675, 0878 213 675; 064/87 11 00
адрес: 5800 Плевен, ж.к. Дружба бл.116
e-mail: peitchinski@abv.bg,
peitchinski@mbox.contact.bg


лични данни:
Господин Пейчински
рожденна дата:
5 декември 1948 г. в Пазарджик
Образование:
1978 г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" специалност "Изобразително изкуство" степен магистър.
Дипломна защита - "Театрален плакат".
творчески изяви:
От 1980 г. в националните изложби на приложната графика и биеналето на театралния плакат.
В международното биенале "Автомобила и околната среда"
В изложби на българския плакат в - Сирия, Югославия, Германия, Австрия, Полша, Япония, Румъния.
Участие в изложба на политическия плакат в Монс - Белгия 1982 г.
Награда за плаката "Екоекспонати" в националната изложба "Екосвят" - София 1989.
Самостоятелни изложби в Пазарджик, Плевен, Ловеч и Ямбол.
От 1985 - Член на Съюза на българските художници
 


personal data:
Gospodin Peytchinski
Age:
born 5 December 1948 in Pazardjik
Educational status:
-Veliko Tirnovo University "St. Ciril and St. Methodius" graduated 1978
master's degree MA
Speciality - Theatrical Posters
creative:
From 1980 participation in national exhibitions of graphic design and biennale of theatrical posters in Bulgaria.
In International biennale - Automobile and Habitat.
In exhibitions of Bulgarian posters in Syria, Yugoslavia, Germany, Austria, Poland, Japan, Romania.
Participation in exhibitions of political posters in Mons, Belgium - 1982.
Award in national exhibition "Ecoword" for poster "Ecological exhibit" -
Sofia 1989
Self-exhibitions in Pazardjik, Pleven, Lovech and Yambol
From 1985 - member of Association Bulgarian Artist.